Ochrana osobných údajov

Odo dňa 25. mája 2018 sa ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike riadi novými pravidlami.

Tieto nové pravidlá vychádzajú z európskej legislatívy, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov:

MARTES-SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina – Bytčica
Slovensko

Tel. +421 41 562 89 11
[email protected]

Účel a právny základ pre spracovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, v súlade s požiadavkami nariadenia EU GDPR, zákona o spracúvaní osobných údajov a ďalších legislatívnych predpisov.

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy, na základe ktorej Vám zasielame tovar z e-shopu www.vahy.sk, na odoslanie tovaru na Vašu adresu a na priamy marketing našich produktov a tovarov.

Príjemcovia osobných údajov:

Skupina firiem MARTES:
MARTES, s.r.o.
MARTES-SK, s.r.o.
Nové technológie spol. s r.o.
Specure GmbH

Spracovanie osobných údajov v skupine MARTES:

V rámci skupiny MARTES sú niektoré špecifické úlohy vykonávané centrálne, napr. zálohovanie údajov alebo podpora informačných systémov, vždy však v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Poštové, kuriérske a zasielateľské spoločnosti:

Vaše adresné a kontaktné údaje sú odovzdávané prepravným spoločnostiam za účelom doručenia tovaru na Vašu adresu.

Prenos do tretích krajín:

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie/profilovanie:

Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Doba uchovávania údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame na základe Vášho súhlasu po dobu 5 rokov od poslednej uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy. Vaše dáta (osobné údaje) môžu však byť ďalej uchovávané na základe iných zákonných noriem (napr. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve a pod.) po dobu stanovenú týmito alebo súvisiacimi legislatívnymi normami.

Vaše práva:

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov pri priamom marketingu. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov. Ak si prajete sprístupniť Vaše osobné údaje alebo vykonať ich opravu, použite, prosím, vyššie uvedené kontaktné údaje našej spoločnosti. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom tohto odkazu, budú Vaše osobné údaje automaticky vymazané. Upozorňujeme Vás, že v takom prípade budú stornované všetky Vaše nevybavené objednávky v e-shope www.vahy.sk. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané v súlade s legislatívnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Povinnosť poskytnúť údaje:

Poskytnutie osobných údajov v požadovanom rozsahu je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy. Ak odmietnete poskytnúť osobné údaje v minimálnom požadovanom rozsahu, nie je možné s Vami uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu a zaslať Vám požadovaný tovar.